Đăng ký hợp đồng Li-xăng

Hướng dẫn việc đăng ký hợp đồng li-xăng

Các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký hợp đồng li-xăng:

– Tài liệu cần cung cấp:

  1. Giấy uỷ quyền của một trong hai bên ký hợp đồng được công chứng cho Việt Nam IP
  2. 02 bản gốc hoặc bản sao có xác nhận Hợp đồng Li-xăng. Nếu Hợp đồng Li-xăng xin đăng ký là Hợp đồng Li-xăng thứ cấp, thì trong đơn đăng ký Hợp đồng Li-xăng phải gửi kèm bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký của Hợp đồng Li-xăng độc quyền tương ứng;
  3. Bản sao có xác nhận của văn bằng bảo hộ;
  4. Bản sao được công chứng của Giấy phép Kinh doanh/Giấy phép đầu tư trong trường hợp li-xăng Nhãn hiệu và bên nhận Li-xăng là phía Việt Nam.

Tin Liên Quan