Kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Thông tin cần cung cấp:

 1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

 2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng;

 3. Tên của kiểu dáng ;

 4. Phân loại của kiểu dáng cần đăng ký theo Phân loại quốc tế Locarno ;

 5. Nước ưu tiên, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên).

Tài liệu cần cung cấp:

 1. 06 bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh hoạ cho kiểu dáng. Các hình vẽ/ảnh chụp không được vượt quá kích thước của khổ giấy A4 và tất cả các hình vẽ/ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ. Số lượng hình vẽ/ảnh chụp trong 01 bộ phải đủ để có thể thể hiện được kiểu dáng (kiểu dáng nhìn từ các phía khác nhau và hình ảnh tổng thể của kiểu dáng);

 2. Bản mô tả vắn tắt kiểu dáng, trong đó có chỉ ra các đặc điểm khác biệt của kiểu dáng xin được bảo hộ;

 3. Giấy Uỷ Quyền. 

 4. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (trong trường hợp đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris). 

Thông tin chung:

 1. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Bằng độc quyền có hiệu lực kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn hiệu lực thêm 02 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. Như vậy, thời hạn hiệu lực tối đa cho một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 15 năm;

 2. Các phương án khác nhau của một kiểu dáng có thể được nộp trong cùng một đơn hoặc trong các đơn tách biệt. Trong trường hợp các phương án được nộp trong các đơn tách biệt thì cần chỉ rõ kiểu dáng nộp đơn là phương án của một kiểu dáng khác thuộc đơn đã được nộp trước đó. Tất cả các phương án của một kiểu dáng sẽ chỉ được cấp chung một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

 3. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris là 6 tháng tính từ ngày ưu tiên;

 4. Thời gian tính từ khi nộp đơn cho đến khi cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là khoảng 09 tháng, trong đó thời gian để xét nghiệm hình thức là 01 tháng, để công bố là 02 tháng và để xét nghiệm nội dung là 06 tháng;

 5. Trong những trường hợp cần thiết, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam có thể yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận việc chuyển nhượng và bản dịch tiếng Việt của tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên.

Tin Liên Quan