Nhãn hiệu

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 

Các thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký có thể nộp để đăng ký nhãn hiệu , nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu không gian ba chiều. Giống như các quốc gia khác, Lào cũng áp dụng Bảng phân loại hàng hoá và dịch vụ quốc tế theo Thoả ước Ni-xơ. Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ dùng để đăng ký cho một nhãn hiệu với một nhóm hàng hoá/dịch vụ..

Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào nếu họ có đại diện hợp pháp tại Lào, ví dụ như văn phòng đại diện. Nếu không, các đơn này phải được nộp thông qua đại diện về nhãn hiệu ở Lào. Theo nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, Lào sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  cho cá nhân/pháp nhân nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại nước này.

Tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu  nộp tại Lào đều phải được xét nghiệm về cả nội dung và hình thức, trong vòng 06 tháng kể từ ngày nộp đơn. Hết thời hạn này, nếu nhãn hiệu  có nét đặc trưng và có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu đã được nộp trước đó, Cục Nhãn hiệu của Lào sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thông tin, và tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

(i) Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

(ii) Mẫu nhãn hiệu  (20 mẫu) kích thước không quá 100mm x 100mm, không dưới 50mm x 50mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ.Trong trường hợp nhãn hiệu hàng hóa có chứa chữ tiếng Anh thì cần phải dịch hoặc phiên âm chữ đó.

(iii) Danh mục hàng hoá/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại quốc tế từng nhóm hàng hoá/dịch vụ (nếu biết);

(iv) Dữ liệu xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris (nếu có), bao gồm: số đơn, ngày ưu tiên, quốc gia. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn và bản dịch tiếng Anh ;

(v) Giấy uỷ quyền được công chứng của người nộp đơn. Giấy uỷ quyền phải nêu cụ thể nhãn hiệu cần bảo hộ. Một giấy uỷ quyền được công chứng có thể được dùng cho một hoặc nhiều nhãn hiệu với điều kiện là đơn xin đăng ký bảo hộ những nhãn hiệu này phải được nộp đồng thời.

Thời hạn bảo hộ và Gia hạn hiệu lực

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu  tại Lào là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Giấy chứng nhận Nhãn hiệu  có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm.Chủ sở hữu nhãn hiệu   sẽ buộc phải sử dụng nhãn hiệu tại Lào. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hàng hoá bị huỷ bỏ nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng trong vòng 5 năm liên tục. Trong thời gian sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký như thay đổi quyền sở hữu, thay đổi tên và địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu  sửa đổi danh mục hàng hoá, hoặc nhãn hiệu … thì sẽ cần phải đệ trình Bản tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu Nếu việc không sử dụng nhãn hiệu mà có lý do chính đáng thì vẫn có thể được chấp nhận cho việc tiến hành sửa đổi liên quan đên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu .Bất cứ những thay đổi nào liên quan đến nhãn hiệu đă đăng ký hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký cần phải được ghi nhận tại Lào để những thay đổi đó có giá trị pháp lý

Tin Liên Quan