Nhãn hiệu.


Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 


Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia, người nộp đơn phải cung cấp thông tin về việc đăng ký đầu tiên tại một quốc gia khác. Trong trường hợp đơn nộp tại Cam-pu-chia là đơn đầu tiên, người nộp đơn phải tuyên bố “ý định sử dụng” trong đơn. Người nộp đơn có thể xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris.

Cam-pu-chia cũng áp dụng Bảng phân loại hàng hoá và dịch vụ quốc tế theo Thoả ước Ni-xơ. Cả hàng hoá và dịch vụ đều có thể được đăng ký tại Cam-pu-chia, tuy nhiên mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ dùng để đăng ký cho 01 nhãn hiệu với một nhóm hàng hoá dịch vụ.

Tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu  nộp tại Cam-pu-chia đều phải được xét nghiệm về cả nội dung và hình thức. Xét nghiệm nội dung nhằm xác định xem nhãn hiệu đăng ký có trùng hoặc tương tự với những nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thường được cấp trong vòng 5-6 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thông tin và tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  tại Cam-pu-chia

(i) Tên đầy đủ và địa chỉ của người nộp đơn;

(ii) Mẫu nhãn hiệu (20 mẫu) kích thước không quá 80mm x 80mm, không dưới 50mm x 50mm;

(iii) Danh mục hàng hoá/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại quốc tế từng nhóm hàng hoá/dịch vụ;

(iv) Thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại một quốc gia trên thế giới gồm số đăng ký, ngày nộp đơn và quốc gia nộp đơn đầu tiên. Nếu nhãn hiệu chưa được đăng ký ở quốc gia nào, ngườI nộp đơn phảI tuyên bố ” ý định sử dụng đầu tiên tại Cam-pu-chia” trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

(v) Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris (nếu có), gồm có số đơn, ngày ưu tiên, quốc gia. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và bản dịch tiếng Anh có thể nộp sau sau đó;

(vi) Giấy uỷ quyền được công chứng của người nộp đơn. Giấy uỷ quyền phải được công chứng tại Phòng công chứng của nước sở tại. Giấy uỷ quyền này không cần phải hợp thức hoá lãnh sự. Một giấy uỷ quyền có thể được dùng cho nhiều nhãn hiệu nếu trong Giấy uỷ quyền không đề cập cụ thể một nhãn hiệu nào cả. Để tiến hành nộp đơn sớm, người nộp đơn có thể gửI Giấy uỷ quyền qua fax/email trước, sau đó gửi bản gốc giấy uỷ quyền qua đường bưu điện. 

Thời hạn bảo hộ và gia hạn

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Cam-pu-chia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (hoặc từ ngày ưu tiên, nếu có). Giấy chứng nhận Nhãn hiệu có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ buộc phải sử dụng nhãn hiệu tại Cam-pu-chia. Hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu , chủ sở hữu nhãn hiệu  phải nộp “Bản tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu”, nếu nhãn hiệu được sử dụng tại Cam-pu-chia, hoặc “Bản tuyên thệ về việc không sử dụng nhãn hiệu”, nếu nhãn hiệu không được sử dụng tại Cam-pu-chia cho Cục nhãn hiệu  Cam-pu-chia. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu  không nộp Bản tuyên thệ, nhãn hiệu  sẽ bị đình chỉ nếu có người thứ 3 yêu cầu.

Tin Liên Quan