Nhãn hiệu

 Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
tại Việt Nam

Thông tin cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  1. Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn;

  2. Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, nếu nhãn hiệu là chữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch ra tiếng Việt và phiên âm của chữ nước ngoài đó;

  3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này và phân loại các hàng hoá/dịch vụ đó thành các nhóm theo Bảng phân loại Quốc tế .

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

  1. Giấy uỷ quyền của người nộp đơn cho VIỆT NAM IP

  2. 20 mẫu nhãn hiệu (kích thước không được lớn hơn 80mm x 80mm và không được nhỏ hơn 15mm x 15mm);

  3. Bản sao đơn xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn và bản dịch sang tiếng Anh nếu có (phải được nộp trong vòng 01 tháng sau khi nộp đơn).

Chú ý:

i.

Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ dùng để đăng ký cho một nhãn hiệu với một hoặc nhiều nhóm hàng hoá/dịch vụ khác nhau;

ii.

Việt Nam áp dụng Bảng phân loại hàng hoá/dịch vụ quốc tế theo Thoả ước Ni-xơ,).

Tin Liên Quan