Nhãn Hiệu 

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar Thông tin cần cung cấp:  Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của người nộp đơn;  Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài đó; Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này và nếu...
Đọc Thêm

Nhãn hiệu.

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia   Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia, người nộp đơn phải cung cấp thông tin về việc đăng ký đầu tiên tại...
Đọc Thêm

Sáng chế

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế tại Lào Các thông tin cần cung cấp: Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn; Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của...
Đọc Thêm

Nhãn hiệu

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Lào   Các thủ tục đăng ký nhãn hiệu Đơn đăng ký có thể nộp để đăng ký nhãn hiệu , nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu không gian ba chiều....
Đọc Thêm

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Hướng dẫn các thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam Các thông tin cần cung cấp:  Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn; Họ...
Đọc Thêm