Nhãn hiệu.

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia   Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia, người nộp đơn phải cung cấp thông tin về việc đăng ký đầu tiên tại một quốc gia khác. Trong trường hợp đơn nộp tại Cam-pu-chia là đơn đầu tiên, người nộp đơn phải tuyên bố “ý định sử dụng” trong đơn. Người nộp...
Đọc Thêm