Sáng chế

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế tại Lào Các thông tin cần cung cấp: Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn; Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế;  Tên của sáng chế; Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên);  Số đơn quốc...
Đọc Thêm

Nhãn hiệu

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Lào   Các thủ tục đăng ký nhãn hiệu Đơn đăng ký có thể nộp để đăng ký nhãn hiệu , nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu không gian ba chiều....
Đọc Thêm