Nhãn Hiệu 

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar Thông tin cần cung cấp:  Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của người nộp đơn;  Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài đó; Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này và nếu...
Đọc Thêm