Chỉ dẫn địa lý

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý 

tại Việt Nam

Thông tin cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

  1. Tên đầy đủ, địa chỉ của người nộp đơn;
  2. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
  3. Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.

  1. Giấy uỷ quyền của người nộp đơn cho VIỆT NAM IP;
  2. Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý với các thông tin sau và phải kèm theo tài liệu xác nhận rắng các thông tin về tính chất/chất lượng/danh tiếng là có căn cứ và xác thực:

2.1. Liệt kê các tính chất/chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định được xác định bằng các chỉ tiêu cảm quan định tính, định lượng về vật lý, hóa học, sinh học, có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc bằng chuyên gia theo một phương pháp thử xác định;

2.2. Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định được xác định thông qua sự biết đến sản phẩm đó một cách rộng rãi trong giới tiêu dùng liên quan, có khả năng kiểm chứng;

2.3. Điều kiện địa lý tạo nên tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bao gồm các yếu tố độc đáo về khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác; các yếu tố độc đáo về kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất bao gồm cả quy trình sản xuất truyền thống của địa phương nếu quy trình đó là nhân tố tạo ra và duy trì tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

2.4. Mối quan hệ hữu cơ giữa tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý với điều kiện địa lý.

  1. Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý – 02 bản
  2. Mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý sẽ được sử dụng (kích thước không được lớn hơn 80mm x 80mm và không được nhỏ hơn 15mm x 15mm)

Chú ý:

Mỗi đơn chỉ được đăng ký một chỉ dẫn địa lý dùng cho một sản phẩm.

Tin Liên Quan